🎁 10% Zniżki na Pierwsze Zamówienie! ⏩ KLIKNIJ!

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób ta strona internetowa wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które nam przekazujesz podczas korzystania z tej witryny. Ta strona internetowa jest zobowiązana do ochrony prywatności użytkownika. Jeśli użytkownik przekaże nam pewne informacje, dzięki którym można go zidentyfikować podczas korzystania z tej witryny, może mieć pewność, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Niniejsza witryna szanuje i chroni dane osobowe swoich użytkowników. Jako użytkownik powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są gwarantowane. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczną przestrzeń.

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe są gromadzone od użytkowników i w jaki sposób są one wykorzystywane. Zachęcam do uważnego przeczytania tych warunków przed podaniem swoich danych osobowych na tej stronie. Użytkownicy w wieku powyżej trzynastu lat mogą rejestrować się na tej stronie jako użytkownicy bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów.

W przypadku dzieci poniżej trzynastego roku życia wymagana jest zgoda ich rodziców lub opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych. W żadnym wypadku dane dotyczące sytuacji zawodowej lub finansowej lub prywatności innych członków rodziny nie będą gromadzone od nieletnich bez ich zgody.

Jeśli masz mniej niż trzynaście lat i uzyskałeś dostęp do tej witryny bez poinformowania rodziców, nie powinieneś rejestrować się jako użytkownik. Ta strona internetowa szanuje i dba o dane osobowe swoich użytkowników. Jako użytkownik powinieneś wiedzieć, że Twoje prawa są gwarantowane.

Staraliśmy się stworzyć bezpieczną i godną zaufania przestrzeń, dlatego dzielimy się naszymi zasadami dotyczącymi prywatności:

 • Dane osobowe nigdy nie są wymagane, chyba że jest to naprawdę konieczne do świadczenia wymaganych usług.
 • Nigdy nie udostępniamy nikomu Twoich danych osobowych, chyba że jest to zgodne z prawem lub za Twoją wyraźną zgodą.
 • Dane osobowe użytkownika nigdy nie są wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszej polityce prywatności.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie w zależności od wymogów prawnych lub samoregulacyjnych, dlatego zaleca się użytkownikom okresowe jej odwiedzanie. Będzie ona miała zastosowanie w przypadku, gdy użytkownicy zdecydują się wypełnić którykolwiek z formularzy kontaktowych, w których gromadzone są dane osobowe.

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), a także z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE lub LSSI).

Do celów przepisów wyżej wymienionego Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej będą traktowane jako dane "użytkowników i subskrybentów strony internetowej". W celu przetwarzania danych użytkowników wdrażane są wszystkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach.

Niniejsza witryna internetowa jest zgodna z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA). Najbardziej kompleksowym jak dotąd stanowym aktem prawnym dotyczącym prywatności danych jest California Consumer Privacy Act (CCPA), który został uchwalony 28 czerwca 2018 r. i wszedł w życie 1 stycznia 2020 r.

Zasady mające zastosowanie do danych osobowych użytkowników

Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika zastosowanie mają następujące zasady, które są zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych:

 • Zasada zgodności z prawem, lojalności i przejrzystości: Zgoda użytkownika będzie zawsze wymagana do przetwarzania jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, o których użytkownik zostanie uprzednio poinformowany z zachowaniem całkowitej przejrzystości.
 • Zasada minimalizacji danych: Wymagane będą wyłącznie dane ściśle niezbędne w związku z celami, dla których są wymagane. Tak mało, jak to możliwe.
 • Zasadaograniczenia okresu przechowywania: dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania, w zależności od celu, odpowiedni okres przechowywania zostanie poinformowany, w przypadku subskrypcji listy będą okresowo przeglądane, a rekordy nieaktywne przez dłuższy czas zostaną usunięte.
 • Zasada integralności i poufności: Dane użytkownika będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych i gwarantujący poufność. Należy pamiętać, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych użytkowników tej witryny lub ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.

W jaki sposób uzyskano dane użytkownika?

Dane osobowe przetwarzane na tej stronie pochodzą od:

 • Formularza kontaktowego.
 • Formularz subskrypcji.
 • Proces zakupu produktu.
 • Formularz rejestracji konta.
 • Recenzje produktów.

Jakie są Twoje prawa, gdy podajesz swoje dane?

Każda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane na tej stronie internetowej.

Zainteresowane osoby mają prawo do:

 • Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą.
 • Żądania ich sprostowania lub usunięcia.
 • Żądać ograniczenia ich przetwarzania.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Żądanie przeniesienia danych.

Zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także zażądać sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, zażądać ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Niniejsza strona internetowa zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które mi dostarczyłeś, oraz masz prawo przesłać je innemu administratorowi danych, jeżeli:

 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 • Dane zostały dostarczone przez osobę, której dane dotyczą.
 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, użytkownik ma prawo do przesyłania danych osobowych bezpośrednio od administratora do administratora, o ile jest to technicznie wykonalne.

W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

Gdy użytkownik łączy się z niniejszą witryną internetową, na przykład w celu dokonania zakupu, wysłania wiadomości e-mail do właściciela lub zapisania się do biuletynu ofert i promocji, udostępnia dane osobowe, za które odpowiada niniejsza witryna internetowa. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Podając te informacje, użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie przez tę witrynę.

Na tej stronie internetowej istnieją różne systemy gromadzenia danych osobowych, a my przetwarzamy informacje dostarczone przez zainteresowane strony w następujących celach dla każdego systemu gromadzenia danych (formularzy). Informujemy, że podane przez użytkownika dane będą znajdować się na serwerach w UE i USA:

 • Formularz kontaktowy: Wymagane są następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, E-mail, w celu odpowiedzi na wymagania użytkowników tej strony internetowej. Na przykład możemy wykorzystać te dane, aby odpowiedzieć na prośbę użytkownika i odpowiedzieć na wszelkie zapytania, skargi, komentarze lub wątpliwości dotyczące informacji zawartych na stronie internetowej, usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, przetwarzania danych osobowych użytkownika, pytań dotyczących tekstów prawnych zawartych na stronie internetowej, a także wszelkich innych zapytań, które mogą mieć, a które nie podlegają warunkom umowy.
 • Formularz subskrypcji treści: W tym przypadku wymagane jest podanie następujących danych osobowych: E-mail, w celu zarządzania listą subskrypcji, wysyłania newsletterów, rabatów, promocji i ofert specjalnych, podany przez użytkownika podczas subskrypcji. Na stronie internetowej znajduje się kilka formularzy służących do aktywacji subskrypcji. Biuletyny są zarządzane przez Mailchimp. Informujemy, że dostarczone dane będą znajdować się na serwerach Mailchimp (dostawcy tej witryny) poza UE w USA. Mailchimp jest objęty porozumieniem EU-US Privacy Shield, o którym informacje są dostępne tutaj zatwierdzonym przez Europejski Komitet Ochrony Danych.
 • Formularz zakupu: Wymagane są następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, Kraj, E-mail, Adres pocztowy, Numer telefonu kontaktowego, Kod pocztowy, Miejscowość i województwo, w celu złożenia zamówienia na dowolny produkt, który niniejsza witryna udostępnia swoim użytkownikom. Zebrane informacje pozwolą na zamówienie odpowiedniego produktu. Odpowiedzi na zapytania będą wysyłane pocztą elektroniczną. Witryna umożliwia zarządzanie płatnościami bezpośrednio przez Paypal (polityka prywatności Paypal), za pomocą płatności kartą kredytową przy użyciu bezpiecznej bramki płatności Stripe (polityka prywatności Stripe).
 • Formularz rejestracyjny: W tym przypadku wymagane są następujące dane osobowe: Email, abyś mógł utworzyć konto w systemie i mieć dostęp do wszystkich jego funkcji, historii zakupów itp.

Istnieją inne cele przetwarzania danych osobowych:

 • Zapewnienie zgodności z warunkami użytkowania i obowiązującym prawem. Może to obejmować opracowanie narzędzi i algorytmów, które pomagają tej witrynie zapewnić poufność gromadzonych danych osobowych.
 • W celu wspierania i ulepszania usług oferowanych przez tę witrynę.
 • Inne dane nieidentyfikujące są również gromadzone i uzyskiwane za pomocą niektórych plików cookie, które są pobierane na komputer użytkownika podczas przeglądania tej witryny, co szczegółowo opisuję w polityce plików cookie.
 • Zarządzanie sieciami społecznościowymi. Ta strona internetowa może być obecna w sieciach społecznościowych. Przetwarzanie danych osób, które stają się obserwatorami oficjalnych stron tej witryny w sieciach społecznościowych, będzie podlegać niniejszej sekcji. Jak również warunki użytkowania, polityka prywatności i regulamin dostępu, które należą do sieci społecznościowej, która ma zastosowanie w każdym przypadku i została wcześniej zaakceptowana przez użytkownika tej witryny.
 • Będzie przetwarzać dane użytkownika w celu prawidłowego zarządzania jego obecnością w sieci społecznościowej, informowania o działaniach, produktach lub usługach tej witryny. Jak również do wszelkich innych celów, na które zezwalają przepisy sieci społecznościowych. W żadnym wypadku nie będziemy wykorzystywać profili obserwujących w sieciach społecznościowych do wysyłania reklam na zasadzie indywidualnej.

Zgodnie z przepisami europejskiego ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) 2016/679, niniejsza strona internetowa będzie odpowiedzialna za przetwarzanie danych odpowiadających użytkownikom strony internetowej i subskrybentom. Ta strona internetowa nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie przekazuje danych osobowych, które mogą zidentyfikować użytkownika, ani nie będzie tego robić w przyszłości, stronom trzecim bez uprzedniej zgody.

Korzystanie z remarketingu

Funkcja remarketingu umożliwia dotarcie do osób, które wcześniej odwiedziły tę witrynę i powiązanie określonej grupy odbiorców z konkretnym komunikatem. Remarketing to metoda nakłaniania użytkowników, którzy odwiedzili tę witrynę, aby zrobili to ponownie.

Informacje zbierane za pomocą tej funkcji są gromadzone przez pliki cookie Facebooka i Google. Informacje o tym, jakie dane gromadzą te pliki cookie, można znaleźć w poniższych politykach prywatności poszczególnych usług:

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były gromadzone przez te pliki cookie, może zrezygnować z korzystania z plików cookie Google za pośrednictwem Ustawień reklam Google. Użytkownik może również zrezygnować z korzystania z plików cookie dostawców zewnętrznych za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Initiative.

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej witryny. Interakcje i informacje uzyskane przez tę witrynę będą zawsze podlegać ustawieniom prywatności użytkownika w każdej sieci społecznościowej. W przypadku zainstalowania usługi, która umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z usługi, może ona gromadzić dane o ruchu internetowym związane ze stronami, na których są zainstalowane.

Uzasadnienie przetwarzania danych użytkownika

 • Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest zgoda.
 • Aby skontaktować się lub skomentować tę stronę internetową, wymagana jest zgoda na niniejszą politykę prywatności.
 • Potencjalna lub komercyjna oferta produktów i usług opiera się na zgodzie, o którą użytkownik został poproszony, przy czym w żadnym wypadku wycofanie tej zgody nie warunkuje wykonania umowy subskrypcji.

Kategoria gromadzonych danych

 • Przetwarzane kategorie danych to dane identyfikacyjne.
 • W żadnym wypadku nie są przetwarzane szczególnie chronione kategorie danych.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane?

Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda ich usunięcia.

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

Wiele narzędzi, których używamy do zarządzania danymi użytkownika, jest zlecanych stronom trzecim. W celu świadczenia usług ściśle niezbędnych do rozwoju działalności, niniejsza strona internetowa udostępnia dane następującym dostawcom zgodnie z ich odpowiednimi warunkami prywatności:

 • Google Analytics: usługa analityki internetowej świadczona przez Google, Inc. są to pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia tej witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) będą bezpośrednio przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 • Platforma internetowa: Automattic Inc. z siedzibą w USA. Więcej informacji na stronie: wordpress.com (Automattic Inc.). Automattic Inc. przetwarza dane w celu świadczenia usług platformy internetowej dla tej witryny.
 • E-mail marketing: Mailchimp, z siedzibą pod adresem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA. Więcej informacji na stronie: mailchimp.com. Mailchimp przetwarza dane w celu świadczenia usług e-mail marketingu dla tej witryny.

Tajność i bezpieczeństwo przekazywanych danych

Niniejsza strona internetowa zobowiązuje się do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, z poszanowaniem ich poufności i do wykorzystywania ich zgodnie z ich przeznaczeniem, a także do przestrzegania obowiązku ich przechowywania i dostosowania wszelkich środków zapobiegających ich zmianie, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi do nich, zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych.

Ta strona internetowa zawiera certyfikat SSL. Jest to protokół bezpieczeństwa, który sprawia, że dane użytkownika podróżują w sposób integralny i bezpieczny, to znaczy, że transmisja danych między serwerem a użytkownikiem sieci, a w informacji zwrotnej, jest w pełni zaszyfrowana lub zaszyfrowana.

Ta strona internetowa nie może zagwarantować absolutnej szczelności sieci internetowej, a tym samym naruszenia danych poprzez nieuczciwy dostęp do nich przez osoby trzecie.

W odniesieniu do poufności przetwarzania, niniejsza strona internetowa zapewni, że każda osoba, która jest upoważniona przez niniejszą stronę internetową do przetwarzania danych klienta (w tym jej pracownicy, współpracownicy i usługodawcy) będzie podlegać odpowiedniemu obowiązkowi zachowania poufności (niezależnie od tego, czy jest to obowiązek umowny czy prawny).

Po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek Incydencie związanym z bezpieczeństwem, niniejsza Witryna powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki i dostarczy terminowe informacje dotyczące Incydentu związanego z bezpieczeństwem, gdy tylko stanie się to wiadome lub na uzasadnione żądanie Klienta.

Dokładność danych

Jako użytkownik ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność i poprawność danych, które przesyłasz do tej witryny, za wszelką odpowiedzialność w tym zakresie. Użytkownicy gwarantują i są odpowiedzialni, w każdym przypadku, za dokładność, ważność i autentyczność dostarczonych danych osobowych i zobowiązują się do ich należytej aktualizacji. Użytkownik wyraża zgodę na podanie kompletnych i poprawnych informacji w formularzu kontaktowym lub subskrypcyjnym.

Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez niniejszą stronę internetową w sposób i w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Odwołalność

Udzielona zgoda, zarówno na przetwarzanie, jak i na przekazywanie danych zainteresowanych stron, może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez powiadomienie tej strony internetowej na warunkach określonych w niniejszej Polityce w celu skorzystania z praw ARCO. Cofnięcie zgody w żadnym wypadku nie działa wstecz.

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza witryna internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów lub orzecznictwa, a także do praktyk branżowych. W takich przypadkach niniejsza witryna internetowa ogłosi na tej stronie wprowadzone zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich wdrożeniem.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00