🎁 10% rabatt på din första order! ⏩ KLICKA HÄR!

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur denna webbplats använder och skyddar all information som du ger oss när du använder denna webbplats. Denna webbplats har åtagit sig att skydda din integritet. Om du förser oss med viss information genom vilken du kan identifieras när du använder denna webbplats, kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy. Denna webbplats respekterar och skyddar sina användares personuppgifter. Som användare ska du veta att dina rättigheter garanteras. Vi har gjort allt vi kan för att skapa en trygg och säker plats.

Din integritet är viktig för oss

Denna sekretesspolicy förklarar vilka personuppgifter som samlas in från användare och hur de används. Jag uppmuntrar dig att läsa dessa villkor noggrant innan du lämnar dina personuppgifter på denna webbplats. Användare över tretton år kan registrera sig på denna webbplats som användare utan föregående samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare.

När det gäller barn under tretton år krävs samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare för behandling av deras personuppgifter. Under inga omständigheter kommer uppgifter som rör den yrkesmässiga eller ekonomiska situationen eller andra familjemedlemmars integritet att samlas in från minderåriga utan deras samtycke.

Om du är under tretton år och har besökt denna webbplats utan att informera dina föräldrar bör du inte registrera dig som användare. Denna webbplats respekterar och tar hand om sina användares personuppgifter. Som användare ska du veta att dina rättigheter garanteras.

Vi har strävat efter att skapa en säker och pålitlig plats och därför delar vi våra principer när det gäller din integritet:

 • Personlig information begärs aldrig om det inte verkligen är nödvändigt för att ge dig de tjänster som krävs.
 • Vi delar aldrig din personliga information med någon, förutom för att följa lagen eller med ditt uttryckliga tillstånd.
 • Din personliga information används aldrig för något annat syfte än det som uttrycks i denna integritetspolicy.

Observera att denna sekretesspolicy kan ändras beroende på lagstiftning eller självreglerande krav, så användarna rekommenderas att besöka den regelbundet. Den kommer att vara tillämplig i händelse av att användare beslutar att fylla i något av dess kontaktformulär där personuppgifter samlas in.

Denna webbplats följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om Allmänna dataskyddsförordningen (DSF), samt lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE eller LSSI).

I enlighet med bestämmelserna i den ovannämnda Allmänna dataskyddsförordningen (DSF) kommer de personuppgifter som skickas via formulären på webbplatsen att behandlas som "webbplatsanvändares och prenumeranters" uppgifter. Vid behandlingen av användaruppgifter tillämpas alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som fastställs i gällande lagstiftning.

Denna webbplats följer California Consumer Privacy Act (CCPA). Den mest omfattande statliga dataskyddslagstiftningen hittills är California Consumer Privacy Act (CCPA), som antogs den 28 juni 2018 och trädde i kraft den 1 januari 2020.

Principer som gäller för dina personuppgifter

Vid behandlingen av dina personuppgifter kommer följande principer att tillämpas, vilka är i linje med kraven i den nya europeiska dataskyddsförordningen:

 • Principerna om laglighet, lojalitet och öppenhet: Ditt samtycke kommer alltid att krävas för behandling av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål som kommer att informeras i förväg med absolut transparens.
 • Principen om uppgiftsminimering: Endast uppgifter som är absolut nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de krävs kommer att begäras. Så lite som möjligt.
 • Principen om begränsning av lagringsperioden: Uppgifterna kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen, beroende på syftet kommer motsvarande lagringsperiod att informeras, när det gäller prenumerationer kommer listorna att granskas regelbundet och de poster som är inaktiva under en avsevärd tid kommer att raderas.
 • Principen om integritet och konfidentialitet: Dina uppgifter kommer att behandlas på ett sådant sätt att personuppgifterna skyddas på ett adekvat sätt och att sekretess garanteras. Du bör vara medveten om att vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till eller missbruk av uppgifter om användare av denna webbplats från tredje part.

Hur har dina uppgifter erhållits?

De personuppgifter som behandlas på denna webbplats kommer från:

 • Kontaktformulär.
 • Formulär för prenumeration.
 • Process för köp av produkt.
 • Formulär för registrering av konto.
 • Recensioner av produkter.

Vilka rättigheter har du när du lämnar dina uppgifter?

Varje person har rätt att få bekräftat om personuppgifter som rör honom/henne behandlas på denna webbplats eller inte.

De berörda personerna har rätt att:

 • Begära tillgång till personuppgifter som rör den registrerade.
 • Begära rättelse eller radering.
 • Begära begränsning av behandlingen.
 • Invända mot behandlingen.
 • Begära dataportabilitet.

Intresserade parter kan få tillgång till sina personuppgifter samt begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna, bland annat, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Under vissa omständigheter kan de registrerade begära att behandlingen av deras uppgifter begränsas, i vilket fall vi endast kommer att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk.

Under vissa omständigheter och av skäl som hänför sig till deras särskilda situation kan de registrerade invända mot behandlingen av deras uppgifter. Denna webbplats kommer att sluta behandla uppgifterna, med undantag för tvingande legitima skäl, eller utövandet eller försvaret av eventuella anspråk. Som registrerad har du rätt att få de personuppgifter om dig som du har tillhandahållit mig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig när:

 • Behandlingen grundar sig på samtycke.
 • Uppgifterna har tillhandahållits av den registrerade.
 • Behandlingen utförs på automatiserad väg.

När du utövar din rätt till dataportabilitet har du rätt att få personuppgifter överförda direkt från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig om det är tekniskt genomförbart.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

När en användare ansluter till denna webbplats, till exempel för att göra ett köp, skicka ett e-postmeddelande till ägaren eller prenumerera på nyhetsbrevet med erbjudanden och kampanjer, tillhandahåller han/hon personuppgifter för vilka denna webbplats är ansvarig. Denna information kan innehålla personuppgifter som din IP-adress, namn, fysiska adress, e-postadress, telefonnummer och annan information. Genom att tillhandahålla denna information samtycker du till att din information samlas in, används, hanteras och lagras av denna webbplats.

denna webbplats finns det olika system för att samla in personuppgifter och vi behandlar den information som tillhandahålls av intresserade parter för följande ändamål för varje insamlingssystem (formulär). Vi informerar dig om att de uppgifter du tillhandahåller kommer att finnas på servrar inom EU och USA:

 • Kontaktformulär: Följande personuppgifter efterfrågas: Namn, E-post, för att kunna svara på de krav som användarna av denna webbplats ställer. Vi kan till exempel använda dessa uppgifter för att svara på din begäran och besvara eventuella frågor, klagomål, kommentarer eller funderingar du kan ha angående informationen på webbplatsen, de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen, behandlingen av dina personuppgifter, frågor angående de juridiska texter som ingår på webbplatsen, samt alla andra frågor du kan ha som inte omfattas av villkoren och bestämmelserna i avtalet.
 • Formulär för prenumeration av innehåll: I detta fall begärs följande personuppgifter: E-post, för att hantera prenumerationslistan, skicka nyhetsbrev, rabatter, kampanjer och specialerbjudanden, som tillhandahålls av användaren när du prenumererar. Det finns flera formulär på webbplatsen för att aktivera prenumerationen. Nyhetsbreven hanteras av Mailchimp. Vi informerar dig om att de uppgifter som tillhandahålls kommer att finnas på Mailchimps servrar (leverantör av denna webbplats) utanför EU i USA. Mailchimp omfattas av EU-US Privacy Shield-avtalet, information om vilket finns tillgängligt på här godkänt av Europeiska dataskyddskommittén.
 • Köpformulär: Följande personuppgifter efterfrågas: Namn, Efternamn, Land, E-post, Postadress, Telefonnummer till kontaktperson, Postnummer, Stad och Provins, för att beställa någon av de produkter som denna webbplats gör tillgängliga för sina användare. Den insamlade informationen kommer att göra det möjligt att begära motsvarande produkt. Förfrågningar besvaras via e-post. Webbplatsen gör det möjligt att hantera betalningar direkt via Paypal, (paypal privacy policy), via kreditkortsbetalning med den säkra Stripe-betalningsgatewayen, (stripe privacy policy).
 • Registreringsformulär: I detta fall efterfrågas följande personuppgifter: E-post, så att du kan skapa ett konto i systemet och få tillgång till alla dess funktioner och inköpshistorik etc.

Det finns andra ändamål för vilka dina personuppgifter behandlas:

 • För att säkerställa efterlevnad av användarvillkoren och tillämplig lag. Detta kan innefatta utveckling av verktyg och algoritmer som hjälper denna webbplats att säkerställa sekretessen för de personuppgifter som samlas in.
 • För att stödja och förbättra de tjänster som erbjuds av denna webbplats.
 • Andra icke-identifierande uppgifter samlas också in och erhålls med hjälp av vissa cookies som laddas ner till användarens dator när du surfar på den här webbplatsen, vilket jag beskriver i cookiepolicyn.
 • För att hantera sociala nätverk. Denna webbplats kan ha en närvaro på sociala nätverk. Den behandling av uppgifter som utförs av de personer som blir följare på sociala nätverk av de officiella sidorna på denna webbplats, kommer att regleras av detta avsnitt. Samt av de användarvillkor, integritetspolicyer och åtkomstregler som tillhör det sociala nätverk som gäller i varje enskilt fall och som tidigare accepterats av användaren av denna webbplats.
 • Det kommer att behandla dina uppgifter i syfte att korrekt hantera sin närvaro på det sociala nätverket, informera om aktiviteter, produkter eller tjänster på denna webbplats. Samt för alla andra ändamål som bestämmelserna i de sociala nätverken tillåter. Vi kommer under inga omständigheter att använda följarnas profiler på sociala nätverk för att skicka reklam på individuell basis.

I enlighet med bestämmelserna i den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (DSF) 2016/679, kommer denna webbplats att ansvara för behandlingen av uppgifter som motsvarar användare av webbplatsen och prenumeranter. Denna webbplats säljer, hyr eller överför inte personuppgifter som kan identifiera användaren, och kommer inte heller att göra det i framtiden, till tredje part utan föregående samtycke.

Användning av remarketing

Remarketingfunktionen gör det möjligt att nå personer som har besökt denna webbplats tidigare och att associera en specifik målgrupp med ett specifikt meddelande. Remarketing är en metod för att få användare som har besökt denna webbplats att göra det igen.

Den information som samlas in genom denna funktion samlas in av Facebook- och Google-cookies. Du kan ta reda på vilka uppgifter dessa cookies samlar in i följande sekretesspolicyer för varje tjänst:

Om du inte vill att din information ska samlas in av dessa cookies kan du välja bort Googles användning av cookies genom Googles annonsinställningar. Du kan också välja bort användningen av cookies från en tredjepartsleverantör via Network Advertising Initiative opt-out page.

Denna typ av tjänst gör det möjligt för dig att interagera med sociala nätverk eller andra externa plattformar direkt från sidorna på denna webbplats. De interaktioner och den information som erhålls via denna webbplats kommer alltid att omfattas av användarens sekretessinställningar på varje socialt nätverk. Om en tjänst installeras som möjliggör interaktion med sociala nätverk är det möjligt att den, även om användarna inte använder tjänsten, kan samla in webbtrafikdata som rör de sidor där de är installerade.

Legitimation för behandling av dina uppgifter

 • Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är: samtycke.
 • För att kontakta eller lämna kommentarer på denna webbplats krävs samtycke till denna sekretesspolicy.
 • Det potentiella eller kommersiella erbjudandet av produkter och tjänster baseras på det samtycke du ombeds ge, utan att återkallandet av detta samtycke i något fall villkorar genomförandet av prenumerationsavtalet.

Kategori av insamlade uppgifter

 • De kategorier av uppgifter som behandlas är identifieringsuppgifter.
 • I inget fall behandlas särskilt skyddade kategorier av uppgifter.

Hur länge kommer jag att spara dina uppgifter?

De personuppgifter som lämnas kommer att sparas tills den registrerade begär att de raderas.

Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att lämnas ut?

Många av de verktyg vi använder för att hantera dina uppgifter är utlagda på tredje part. För att tillhandahålla tjänster som är absolut nödvändiga för utvecklingen av verksamheten delar denna webbplats uppgifter med följande leverantörer enligt deras motsvarande sekretessvillkor:

 • Google Analytics: en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. som är textfiler som placeras på din dator för att hjälpa denna webbplats att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) kommer att överföras direkt till och lagras av Google på servrar i USA.
 • Webbplattform: Automattic Inc. med säte i USA. Mer information finns på: wordpress.com (Automattic Inc.). Automattic Inc. behandlar uppgifterna i syfte att tillhandahålla sina webbplattformstjänster för denna webbplats.
 • Marknadsföring via e-post: Mailchimp, med adress 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA. Mer information finns på: mailchimp.com. Mailchimp behandlar uppgifterna i syfte att tillhandahålla e-postmarknadsföringstjänster till denna webbplats.

Sekretess och säkerhet för de uppgifter som lämnas

Denna webbplats åtar sig att använda och behandla användarnas personuppgifter med respekt för deras konfidentialitet och att använda dem i enlighet med deras syfte, samt att uppfylla sin skyldighet att lagra dem och anpassa alla åtgärder för att förhindra ändring, förlust, obehörig behandling eller åtkomst, i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om dataskydd.

Denna webbplats innehåller ett SSL-certifikat. Detta är ett säkerhetsprotokoll som gör att dina uppgifter överförs på ett integrerat och säkert sätt, dvs. överföringen av uppgifter mellan en server och en webbanvändare, och i återkoppling, är helt krypterad eller krypterad.

Denna webbplats kan inte garantera den absoluta impregnerbarheten hos Internet-nätverket och därför kränkningen av data genom bedräglig tillgång till dem av tredje part.

När det gäller sekretessen för behandlingen kommer denna webbplats att se till att alla personer som är auktoriserade av denna webbplats att behandla kunddata (inklusive dess personal, medarbetare och tjänsteleverantörer) kommer att vara under en lämplig sekretessplikt (oavsett om det är en avtalsenlig eller laglig skyldighet).

När den här webbplatsen blir medveten om en säkerhetsincident ska den meddela kunden utan onödigt dröjsmål och tillhandahålla aktuell information om säkerhetsincidenten så snart den blir känd eller när kunden rimligen begär det.

Uppgifternas riktighet

Som användare är du ensam ansvarig för att de uppgifter som du skickar till denna webbplats är korrekta och korrekta, för allt ansvar i detta avseende. Användare garanterar och ansvarar under alla omständigheter för noggrannheten, giltigheten och äktheten hos de personuppgifter som tillhandahålls och åtar sig att hålla dem vederbörligen uppdaterade. Användaren samtycker till att lämna fullständig och korrekt information i kontakt- eller prenumerationsformuläret.

Godkännande och samtycke

Användaren förklarar sig ha informerats om villkoren för skydd av personuppgifter och accepterar och samtycker till att dessa behandlas av denna webbplats på det sätt och för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

Återkallelse

Det samtycke som ges, både för behandling och för överföring av de berörda parternas uppgifter, kan återkallas när som helst genom att meddela denna webbplats på de villkor som fastställs i denna policy för utövande av ARCO-rättigheter. Denna återkallelse ska inte i något fall vara retroaktiv.

Ändringar av integritetspolicyn

Denna webbplats förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till ny lagstiftning eller rättspraxis, samt till branschpraxis. I sådana fall kommer denna webbplats att på denna sida tillkännage de ändringar som införts rimligt innan de genomförs.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr0,00