🎁 10% Zniżki na Pierwsze Zamówienie! ⏩ KLIKNIJ!

Nota prawna

Jeśli dotarłeś do tej sekcji tej witryny, to dlatego, że niewątpliwie jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej o relacjach, które możemy mieć w tej przestrzeni. Oznacza to, że chcesz poznać szczegóły działalności, cel strony internetowej, jakie informacje są wykorzystywane i co jest robione z Twoimi danymi, jakie są prawa i obowiązki między nami oraz uzyskać wyjaśnienie procedur ochrony Twoich danych osobowych i zobowiązania do zachowania poufności.

Dane firmy

Ponadto w tym miejscu użytkownik będzie mógł znaleźć wszystkie informacje związane z warunkami prawnymi, które określają relacje między użytkownikami a strona internetowa. Jako użytkownik, ważne jest, aby znać te warunki przed kontynuowaniem nawigacji.

Ta strona internetowa, jako strona odpowiedzialna, przyjmuje na siebie zobowiązanie do przetwarzania informacji użytkowników i klientów z pełną gwarancją oraz do przestrzegania krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników.

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), a także z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE lub LSSI).

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA). Najbardziej kompleksowym jak dotąd stanowym aktem prawnym dotyczącym prywatności danych jest California Consumer Privacy Act (CCPA), który został uchwalony 28 czerwca 2018 r. i wszedł w życie 1 stycznia 2020 r.

Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych, które składają się na tę witrynę, w tym z treści i usług na nich udostępnianych. Każda osoba uzyskująca dostęp do tej witryny wyraża zgodę na przestrzeganie ogólnych warunków obowiązujących w danym momencie na tym portalu.

Zobowiązania i obowiązki użytkowników

Użytkownik jest informowany i akceptuje fakt, że dostęp do tej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia relacji handlowej z tą stroną. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej w celach nielegalnych lub szkodliwych, lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie lub utrudnić normalne funkcjonowanie strony internetowej. W odniesieniu do zawartości niniejszej strony internetowej zabrania się:

  • Powielanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie, w całości lub w części, bez wyraźnej zgody prawowitego właściciela.
  • Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub tej strony internetowej jako prawowitego właściciela.
  • Wykorzystywanie jej do celów komercyjnych lub reklamowych.

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom tej strony internetowej lub osób trzecich, lub które mogłyby uszkodzić, uczynić bezużytecznym lub przeciążyć ten portal lub które mogłyby w jakikolwiek sposób uniemożliwić normalne korzystanie ze strony internetowej.

Niemniej jednak użytkownik musi być świadomy, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne, a zatem niniejsza strona internetowa nie może zagwarantować nieistnienia złośliwego oprogramowania lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych użytkownika (oprogramowanie i sprzęt) lub w ich dokumentach elektronicznych i plikach w nich zawartych, chociaż używamy wszystkich niezbędnych środków i odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby uniknąć obecności tych szkodliwych elementów.

Środki bezpieczeństwa

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika do tej witryny mogą być przechowywane w zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych bazach danych, których własność odpowiada wyłącznie tej witrynie, która przyjmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa, które gwarantują poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a niniejszą stroną internetową odbywa się za pomocą bezpiecznego kanału, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantuję najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

Platforma rozstrzygania sporów

Udostępniamy również użytkownikom platformę rozstrzygania sporów zapewnianą przez Komisję Europejską, która jest dostępna pod następującym adresem link.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32 ust. 1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne komunikowanie, w tym udostępnianie, całości lub części treści niniejszej strony internetowej, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez autoryzacji niniejszej strony internetowej, jest wyraźnie zabronione. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do tej witryny.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, treści (w tym ich struktura, wybór, układ i prezentacja), zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika, są chronione znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z międzynarodowymi traktatami, których stroną jest Unia Europejska, oraz innymi europejskimi prawami własności i przepisami.

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uważa, że doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie pewnych treści na stronie internetowej, musi powiadomić o tym tę stronę internetową, wskazując:

  • Dane osobowe zainteresowanej strony, która jest posiadaczem rzekomo naruszonych praw, lub wskazać reprezentację, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie jest składane przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
  • Wskazanie treści chronionych prawami własności intelektualnej i ich lokalizacji na stronie internetowej, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona przyjmuje odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w powiadomieniu.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

  • Brak dostępności, konserwacji i skutecznego funkcjonowania strony internetowej lub jej usług i treści;
  • Istnienie złośliwego oprogramowania, złośliwych lub szkodliwych programów w treści.
  • Nielegalne, niedbałe, oszukańcze lub sprzeczne z niniejszą Informacją prawną.
  • Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
  • Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Ogólnie rzecz biorąc, relacje między niniejszą stroną internetową a użytkownikami jej usług telematycznych, obecnych na tej stronie internetowej, podlegają ustawodawstwu i jurysdykcji Unii Europejskiej i USA.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00