🎁 10% rabatt på din första order! ⏩ KLICKA HÄR!

Rättsligt meddelande

Om du har nått detta avsnitt av webbplatsen beror det på att du utan tvekan är intresserad av att veta mer om den relation som vi kan ha i detta utrymme. Det vill säga att få veta mer om verksamheten, syftet med webbplatsen, vilken information som används och vad som görs med dina uppgifter, vilka rättigheter och skyldigheter vi har sinsemellan och att få en förklaring av förfarandena för att skydda dina personuppgifter och åtagandet om konfidentialitet.

Uppgifter om företaget

I detta utrymme kan användaren dessutom hitta all information som rör de juridiska villkor som definierar förhållandet mellan användare och webbplats. Som användare är det viktigt att du känner till dessa villkor innan du fortsätter din navigering.

Denna webbplats, som den ansvariga parten, åtar sig att behandla informationen om användare och kunder med fullständiga garantier och att följa de nationella och europeiska kraven som reglerar insamling och användning av användarnas personuppgifter.

Denna webbplats följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om Allmänna dataskyddsförordningen (DSF), samt lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSICE eller LSSI).

Denna webbplats överensstämmer med California Consumer Privacy Act (CCPA). Den mest omfattande statliga dataskyddslagstiftningen hittills är California Consumer Privacy Act (CCPA), som antogs den 28 juni 2018 och trädde i kraft den 1 januari 2020.

Villkor och bestämmelser för användning

Dessa villkor reglerar användningen (inklusive enbart åtkomst) av de webbsidor som utgör denna webbplats, inklusive det innehåll och de tjänster som görs tillgängliga på dem. Varje person som besöker denna webbplats samtycker till att vara bunden av de allmänna villkor som gäller vid varje given tidpunkt på denna portal.

Användarnas åtaganden och skyldigheter

Användaren informeras om och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär att en kommersiell relation inleds med denna webbplats. Användaren förbinder sig därför att använda webbplatsen, dess tjänster och innehåll utan att bryta mot gällande lagstiftning, god tro och allmän ordning.

Det är förbjudet att använda webbplatsen för olagliga eller skadliga ändamål, eller på något sätt som kan orsaka skada eller hindra webbplatsens normala funktion. När det gäller innehållet på denna webbplats är det förbjudet:

  • Reproduktion, distribution eller modifiering, helt eller delvis, utan uttryckligt tillstånd från den rättmätiga ägaren.
  • Varje intrång i rättigheterna för leverantören eller för denna webbplats som legitim ägare.
  • Användning för kommersiella eller reklamändamål.

Vid användning av denna webbplats förbinder sig användaren att inte utföra något beteende som kan skada bilden, intressena och rättigheterna för denna webbplats eller tredje part eller som kan skada, göra värdelös eller överbelasta denna portal eller som på något sätt kan förhindra normal användning av webbplatsen.

Användaren måste dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna för datorsystem på Internet inte är helt tillförlitliga och att denna webbplats därför inte kan garantera att det inte finns skadlig kod eller andra element som kan orsaka ändringar i användarens datorsystem (programvara och hårdvara) eller i deras elektroniska dokument och filer som finns där, även om vi använder alla nödvändiga medel och lämpliga säkerhetsåtgärder för att undvika förekomsten av dessa skadliga element.

Säkerhetsåtgärder

De personuppgifter som användaren lämnar till denna webbplats kan lagras i automatiserade eller icke-automatiserade databaser, vars ägande uteslutande motsvarar denna webbplats, som vidtar alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder som garanterar konfidentialitet, integritet och kvalitet på informationen i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om dataskydd.

Kommunikationen mellan användare och denna webbplats använder en säker kanal, och de överförda uppgifterna krypteras tack vare https-protokoll, därför garanterar jag de bästa säkerhetsförhållandena så att användarnas konfidentialitet garanteras.

Plattform för tvistlösning

Vi ger också användarna tillgång till den tvistlösningsplattform som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som finns tillgänglig på följande adress länk.

Immateriella och industriella rättigheter

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1, andra stycket, i lagen om immateriell äganderätt är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive tillgängliggörande, av hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, på alla medier och med alla tekniska medel, utan tillstånd från denna webbplats, uttryckligen förbjudet. Användaren förbinder sig att respektera de immateriella och industriella rättigheter som tillhör denna webbplats.

Användaren vet och accepterar att hela webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, programvara, innehåll (inklusive struktur, urval, arrangemang och presentation), fotografier, audiovisuellt material och grafik, är skyddad av varumärken, upphovsrätt och andra legitima rättigheter, i enlighet med internationella fördrag som Europeiska unionen är part i och andra europeiska äganderättigheter och lagar.

Om en användare eller tredje part anser att det har skett en kränkning av deras legitima immateriella rättigheter genom införandet av visst innehåll på webbplatsen, måste de meddela denna omständighet till denna webbplats och ange:

  • Personuppgifter för den berörda parten som är innehavare av de påstått kränkta rättigheterna, eller ange den representation med vilken han/hon agerar i händelse av att anspråket lämnas in av en tredje part som inte är den berörda parten.
  • Uppgift om det innehåll som skyddas av immateriella rättigheter och dess placering på webbplatsen, ackreditering av de immateriella rättigheter som anges och en uttrycklig förklaring där den berörda parten tar på sig ansvaret för sanningshalten i den information som lämnas i anmälan.

Uteslutande av garantier och ansvar

Denna webbplats ger inga garantier och är inte heller ansvarig, i något fall, för skador av något slag som kan orsakas av:

  • Bristande tillgänglighet, underhåll och effektiv funktion av webbplatsen, eller av dess tjänster och innehåll;
  • Förekomsten av skadlig kod, skadliga eller skadliga program i innehållet.
  • Olagligt, försumligt, bedrägligt eller i strid med detta juridiska meddelande.
  • Bristen på laglighet, kvalitet, tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet för de tjänster som tillhandahålls av tredje part och görs tillgängliga för användare på webbplatsen.
  • Leverantören ska inte under några omständigheter hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå till följd av olaglig eller felaktig användning av denna webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion

I allmänhet omfattas relationerna mellan denna webbplats och användarna av dess telematiktjänster, som finns på denna webbplats, av lagstiftningen och jurisdiktionen i Europeiska unionen och USA.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr0,00