🎁 10% Korting Op Je 1st Bestelling! ⏩ KLIK HIER!

Wettelijke kennisgeving

Als je dit gedeelte van deze website hebt bereikt, is dat omdat je ongetwijfeld meer wilt weten over de relatie die we in deze ruimte kunnen hebben. Dat wil zeggen, om de details van de activiteit te kennen, het doel van de website, welke informatie wordt gebruikt en wat er met uw gegevens wordt gedaan, welke rechten en plichten we hebben tussen ons en om een uitleg te krijgen van de procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen en de verplichting tot vertrouwelijkheid.

Bedrijfsgegevens

Daarnaast kan de gebruiker in deze ruimte alle informatie vinden met betrekking tot de juridische voorwaarden die de relaties tussen gebruikers en Deze website bepalen. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze voorwaarden kent voordat u verder gaat met uw navigatie.

Deze website, als verantwoordelijke partij, neemt de verplichting op zich om de informatie van gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en te voldoen aan de nationale en Europese vereisten die het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers reguleren.

Deze website voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), evenals aan Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Deze website voldoet aan de California Consumer Privacy Act (CCPA). De meest uitgebreide privacywetgeving van de staat tot nu toe is de California Consumer Privacy Act (CCPA), die werd aangenomen op 28 juni 2018 en van kracht werd op 1 januari 2020.

Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (inclusief loutere toegang) van de webpagina's waaruit deze website bestaat, inclusief de inhoud en diensten die erop beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die deze website bezoekt, gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden die op een bepaald moment van kracht zijn op dit portaal.

Verplichtingen van gebruikers

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het begin van een commerciële relatie met deze website impliceert. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe de website, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken zonder in strijd te handelen met de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde.

Het is verboden om de website te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden, of op een manier die schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan belemmeren. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

  • Reproductie, verspreiding of wijziging, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar.
  • Elke inbreuk op de rechten van de aanbieder of van deze website als rechtmatige eigenaar.
  • Het gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van deze website of van derden zou kunnen schaden of dat dit portaal zou kunnen beschadigen, onbruikbaar of overbelast maken of dat op enige wijze het normale gebruik van de website zou kunnen verhinderen.

De gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat deze website daarom niet kan garanderen dat er geen malware of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware) van de gebruiker of in de elektronische documenten en bestanden die zich daarop bevinden, hoewel wij alle noodzakelijke middelen en passende veiligheidsmaatregelen gebruiken om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan deze website worden verstrekt, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend aan deze website toebehoort, die alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen neemt om de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

De communicatie tussen gebruikers en deze website verloopt via een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden versleuteld dankzij https-protocollen, waardoor ik de beste veiligheidsvoorwaarden garandeer zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers wordt gewaarborgd.

Platform voor geschillenbeslechting

We stellen gebruikers ook het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie ter beschikking, dat beschikbaar is op het volgende adres link.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, zijn de reproductie, verspreiding en openbare mededeling, met inbegrip van de terbeschikkingstelling, van het geheel of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op om het even welke drager en met om het even welk technisch middel, zonder toestemming van deze website, uitdrukkelijk verboden. De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze website te respecteren.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de volledige website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, inhoud (met inbegrip van de structuur, selectie, rangschikking en presentatie ervan), foto's, audiovisueel materiaal en afbeeldingen, beschermd is door handelsmerken, auteursrecht en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij de Europese Unie partij is en andere Europese eigendomsrechten en wetten.

In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er sprake is van een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten door de introductie van bepaalde inhoud op de website, moeten zij deze omstandigheid melden aan deze website onder vermelding van:

  • Persoonlijke gegevens van de geïnteresseerde partij die de houder is van de vermeende geschonden rechten, of de vertegenwoordiging aangeven waarmee hij/zij handelt in het geval dat de claim wordt ingediend door een andere derde partij dan de geïnteresseerde partij.
  • Vermelding van de door intellectuele eigendomsrechten beschermde inhoud en hun locatie op de website, accreditatie van de vermelde intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

Deze website verleent geen enkele garantie en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt door:

  • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of van de diensten en inhoud ervan;
  • Het bestaan van malware, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud.
  • Illegaal, nalatig, frauduleus of in strijd met deze juridische verklaring.
  • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website beschikbaar worden gesteld aan gebruikers.
  • De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit illegaal of oneigenlijk gebruik van deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het algemeen zijn de relaties tussen deze website en de gebruikers van de telematicadiensten op deze website onderworpen aan de wetgeving en de jurisdictie van de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00